Koolist

Võru Kreutzwaldi Kool_koolimaja

Võru Kreutzwaldi Kool on munitsipaalkool, mis asub looduskaunis Võru linnas ja on 2015. a alguses loodud uus kool.

2022/2023. õa õpib koolis 695 õpilast, kes on 7–16 aastat vanad. Õpetajaid ja töötajaid on kokku 95. Võru Kreutzwaldi Koolil on moodne renoveeritud koolimaja. Kool asub traditsiooniderohkes piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse oma keelt (võru keelt) ning paikkonna pärimust. Kool kannab kuulsa eesti kirjaniku Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nime, kes on tuntud eelkõige eepose „Kalevipoeg“ loojana. Kreutzwald elas ja töötas kaua aega Võru linnas, kus on ka kirjaniku majamuuseum.

Kooli õpilaskond on moodustatud kahe kooli Võru I Põhikooli ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi põhikooliosa õpilaste hulgast. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse igaühe arengut. Koolis on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid. Hariduslike erivajadustega õpilasi (ja mitte ainult neid) toetavad psühholoog, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, logopeedid, abiõpetaja. 

Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse projektides, võistlustel, õpilasüritustel. Koolis on mitmed aine- ja huvialaringid. Kool pöörab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele. Koolis on söökla, kus õpilastel on võimalik päeva jooksul käia söömas. Koolis on tublid õpilased ja kvalifitseeritud töötajad ning sõbralik ja loominguline õhkkond. Koolis töötab pikapäevarühm, kus õpilased saavad aega veeta, kuni nt bussi väljumiseni või kui vanematel lõppeb tööpäev. Lisaks kolme arvutiklassi arvutitele on koolis igas klassis arvuti ja üks klassikomplekt tahvelarvuteid. Infotehnoloogiat haldavad IT-spetsialist, haridustehnoloog, arvutiõpetaja, infojuht. Õpilaste infotehnoloogilised oskused on seotud igapäevase õppetööga, mida toetab ka kooli väga hea õppe- ja ilukirjanduse valikuga raamatukogu, kus korraldatakse ka erinevaid üritusi.

Moto