Nature as the story

Loodusteaduste õppimine koolis on muutunud ebapopulaarsemaks, õpilaste huvi ja õpimotivatsioon on madal  (PISA 2015). Loodusainete õpetamine pole seotud igapäevaeluga, on faktipõhine, tunnid liiga teoreetilised. Õpilased liiguvad looduses vähe, ei oska vaadelda looduse märke ega suuda loodusesse sattudes (nt fotograafia, seenelkäik, matkamine jne) tundmatutes situatsioonides hakkama saada. Mitteformaalne õppimine ning IKT kaasamine (nutiseadmete kasutamine) õppetöös annab mitmekülgseid võimalusi õppetöö elavdamiseks ja mitmekesistamiseks ning toob õppetöösse uuenduslikke lähenemisi, millest oleneb tunni edukus ja õpilaste õpitahe.

Käesoleva projekti eesmärk on Euroopa nelja riigi nelja kooli õpilaste ja õpetajate koostöö käigus pöörata tähelepanu Euroopa kultuurile, looduse eripäradele, traditsioonidele, rahvakalendri tähtpäevadele, ajaloole ning õppimis- ja õpetamismeetoditele koolis ja väljapool kooli raamatu „Vana Maja lugu“ (autor K. Vardja) põhjal.  Teine oluline eesmärk on interaktiivsete tegevuste abil nii koolis ainetunnis kui õues õppides hoida õpilaste huvi looduteaduste õppimise vastu ning õppida märkama looduses toimuvat enda ümber, omandada vajalikud teadmised ja praktilised oskused looduses hakkama saamiseks (nutiseadmega ja/või käepäraste vahenditega), mille käigus avardatakse õpilaste teadlikkust loodusteaduste vallas. Projekti laiem eesmärk on populariseerida loodusteadusi, sest vajadus tulevaste  loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna spetsialistide järele on ülemaailmne.

Igast partnerriigist võtab käesolevast projektist osa 10 õpetajat ning 7.-9. klassi õpilased (sh erivajadustega, mitmekeelsetest peredest pärit õpilased), kooli juhtkondade esindajaid on planeeritud kaks. Vajadusel pakutakse projektis osalemist ka teistele asjast huvitatutele või kaasatakse inimesi väljastpoolt kooli.

Projekt on planeeritud kaheks aastaks (sept.2016-aug.2018) ning kogu projekti tegevus lähtub õpilaskesksusest, on suunatud õpilastele. Projekti käigus toimub mitteformaalne õppimine, rahvusvaheline koostöö. Projekt väärtustab õpilaste ja õpetajate interaktiivset osalust õppeprotsessis, ühises õppekäikude ja õuesõppetundide ettevalmistamises ja õppematerjali koostamises (IKT vahendite kasutamises, sh nutiseadmete), selle kaudu ainekavade täiendamises.  Loodust saab tundma õppida vaid selle keskel.  Õppekäigud ei ole ühe aine põhised, vaid projekti raames püüame rohkem siduda neid eri ainetega.  Projektis kavatseme õppida uuenduslikke õppemetoodikaid ning õpetamismeetodite täiustamiseks "töövarjuks" olemist. "Vana Maja loo" kaudu toimuks mitmekultuuriline dialoog. Ainetevahelist lõimingut silmas pidades on eesmärk "Vana Maja lugu" tõlkida erinevatesse keeltesse ja tuua see loodusainete tundi ning kasutada sobiva konteksti loomiseks ainete tutvustamisel ja õppimisel. "Vana Maja lugu" dramatiseeritakse, filmitakse ning pannakse üles projekti koduleheküljele. Projektis osalejate ühistööna valmib eri ainetundide tarvis töölehtede kogumik "Nutikalt looduses" (sh veebipõhine), mis toetub aktiivõppe metoodikale ja IKT rakenduste otstarbekale ja teadlikule kasutamisele ning kätkeb eri maade aineõpetuse ja looduse eripärasid. Töölehtede kogumikku  saab edaspidi kasutada abivahendina õppetöös.

Rahvusvahelisest koostööst saadud uued praktilised ja teoreetilised teadmised on õppetöös hindamatu väärtusega, pareneb õppe kvaliteet ja kooli maine. Mitteformaalne õppimine, õpitu seostatus igapäevaeluga ning uuenduslike õppemeetodite kasutamine, IKT rakendamine (sh nutiseadmete) õppetöös aitab õpilaste kõrgemat järku mõtlemisoskust arendada, motiveerida õpilasi LTT õppima ja julgustab õpilasi loodusteadusi edasi õppima, arendab loodusteaduslikku kirjaoskust. Uute tehnoloogiate ja meediavahendite abiga parendatakse õpetamise kvaliteeti. Rahvusvahelise koostöö kaudu saab vahetada loodusteaduste õpetamise kogemusi ja õppematerjale ning jagada parimaid praktikaid, mis toetaksid loodusteaduste integreeritud õpetamise jõudmist uuele tasemele. Tutvudes erinevate maade ainekavadega, haridussüsteemidega ja õpetamismeetoditega, saame paremini kavandada ja kaasajastada igapäevast õppetööd, õppekavasid.

Projektis osaleb 4 kooli erinevatest Euroopa riikidest. Partnerid on:

  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti, koordinaatorkool)
  • Istituto Comprensivo M. K. Gandhi (Itaalia)
  • Sehit Fazil Yildirim Anadolu Lisesi (Türgi)
  • CEIP MIGUEL ZUBELDIA (Hispaania) 
Nature as the story