Õppetöö korraldus kuni 30.04.2021

Toimumise aeg
Distants_11.03

Üldine info

 • 1.-4. klassid on distantsõppel 30. aprillini 2021. 5.-9. klassid kuni Vabariigi Valitsuse uute korraldusteni. Kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks valmistujatele läbi viia ei tohi.
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe toimub hübriidõppena. Toimuvad nii kontaktõppe- kui distantsõppe päevad. 
 • Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. 
 • Koolimajas läbiviidava õppetöö puhul tagame:
  • Koolilõuna. Pikapäevateenust ja pikapäeva toitlustust ei toimu.
  • Maskide kandmise. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Maski peavad kandma nii õppijad kui koolitöötajad.
  • Hügieeninõuete täitmise, ruumide tuulutamise ja inimeste hajutatuse.
 • Kui laps on haige või ei osale muul mõjuval põhjusel õppetöös, teavitab lapsevanem klassijuhatajat (eKool, e-post, helistamine). Klassijuhataja edastab info aineõpetajatele.
 • Kontaktõppele võib kutsuda õpilasi, kelle puhul esineb vanema ja kooli hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes osalemiseks.

HEV-laste õppetöö (kontakt- ja distantsõpe)

 • Iga klassijuhataja jagab õppetööd puudutavat infot oma klassi või rühma laste ja nende vanematega eKooli kaudu.
 • Kuna laste erisused ja õppe korraldus on klassiti ja rühmiti väga erinevad, siis kõiki HEV-laste tunniplaane kooli kodulehel ja eKoolis ei ole. 
 • Üldistatult toimub õppetöö HEV-lastele koolis väikestes rühmades 2-3 päeva nädalas.

1.-4. klassid (distantsõpe)

 • Toimub üldõpe videotundide ja iseseisva tööna. Tunniplaanis ei ole kirjas kindlaid aineid, välja arvatud inglise keel, muusika ja kehaline kasvatus.
 • Klassijuhataja annab lastele ja vanematele jooksvalt infot, mis ainetega konkreetsel päeval tegeletakse.
 • Videotunnid on nähtavad eKooli tunniplaanist.
 • Hindamine ei muutu. Kasutatakse kujundavat hindamist.

5.-9. klassid (distantsõpe)

 • Toimuvad videotunnid ja iseseisev õppimine. 
 • Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. Lõunapaus päevaplaanis kell 12.30-13.00. Kui neljas ja viies tund on paaristund, siis sellel päeval on konkreetsel klassil lõunapaus kell 13.30-14.00.
 • Tunniplaan koos videotundide infoga on eKoolis järgmise nädala kohta alates alates jooksva nädala laupäevast Kooli kodulehel on tunniplaanid ilma videotundide infota. 
 • Kolmanda trimestri koondhinne pannakse kõikides ainetes arvestatud / mittearvestatud süsteemis. 
 • Trimestri sees võib õpetaja hinnata töid ka hindeliselt, kui töö tegemise viis ja iseloom seda võimaldavad. 
 • Arvestatud / mittearvestatud hindamise puhul on oluline lisatud kommentaar või hinnang tööle. 
 • Distantsõppe perioodil on esmaseks hindamise aluseks õpilase aktiivne kaasatöötamine ja õpetaja ei pea andma igale tööle eraldi hinnangut.

Kodutöö ja videotunnid

 • Videotundide toimumine või mittetoimumine võib nädalati olla erinev. Jälgi uue nädala tunniplaani eKoolist.
 • Videotunnis saab õpilane osaleda ainult kooli ametliku kasutajakontoga (eesnimi.perenimi@vkrk.edu.ee). Muude kontodega ühinemisi õpetaja vastu ei võta.
 • Videotunnis osaleb õpilane kaamera ja mikrofoniga. Kui tunni iseloom kaamera või mikrofoniga osalemist ei nõua, teavitab õpetaja sellest õpilasi. 
 • Kui õpilasel on mõjuvad põhjused, miks videopildi või mikrofoniga ei ole võimalik osaleda, teavitab lapsevanem sellest e-kirjaga õppejuhte (ene.liivamagi@vkrk.edu.ee või eha.tammo@vkrk.edu.ee). Tehnika puudumisel laenutab kool perele vajalikud seadmed.
 • Videotunnis jäetud iseseisva töö lõpetamise ja esitamise viimane tähtaeg on samal päeval kell 19. 
 • Kui videotundi tunniplaanis ei ole, siis järgmise päeva tunnitöö (iseseisev töö) sisestatakse eKooli eelmisel päeval kella 17-ks.
 • Kui õpilane on kutsutud kooli kontakttundi, saab ta sama päeva videotundides osaleda kooli arvutiklassis.
 • Õppetundides osalemine on õpilasele kohustuslik. Videotunnist puudumise või tunnitöös mitteosalemise korral märgitakse õpilane puudujaks. 
 • Ühe videotunni või iseseisva töö tunni õppemaht ei ületa 45 minutit.

Arvuti laenutamise võimalus

 • Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane internetiühendusega laua- või sülearvutit.
 • Kui õpilasel puuduvad vajalikud vahendid, annab lapsevanem sellest teada klassijuhatajale. Võimalusel laenutab kool õppetööks arvuti või lahendab probleemi muul moel. 

Toidupakid

 • Toidupakke jagame 29. aprillil. Pakk on koostatud kahe nädala toiduraha väärtuses. Pakke jagatakse mõlemal korral kell 12-18 kooli fuajees.
 • Toidupakid saavad kõik õpilased, sõltumata sellest, kas nad osalevad mõnel päeval kontaktõppes või mitte.

Tugi õpilasele ja lapsevanemale

 • Noortel vanuses 16-26 on võimalik saada vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Täpsem info: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/
 • Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, samuti on võimalus kasutada chati: https://www.lasteabi.ee/
 • Rajaleidja pakub E-R kell 10-14 e-nõustamist lapsevanematele teemadel, mis on seotud lapse probleemidega lasteaias või koolis. E-nõustaja töövälisel ajal saab jätta oma küsimuse kirjalikult.
  Täpsem info: https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Kontaktid